باسلام

بنده باتوجه به استعداد وعلاقه کسی که به دنبال یک ایده مشخص واماده با قابلیت اجرائی یا نمونه مشابه و…حدالامکان راه اندازی شده طوری که در نهایت مورد تایید کارفرما شود ارائه میکنم ودر صورت درخواست مشاوره و کوچ پیاده سازی ایده نیز انجام می شود که بهائ ارائه اینها قالبا در هنگام کاربا توجه به چگونگی اجرا برای هرمشتری ودرخواستی که دارد توافقی بوده ودر کار مشخص می گرددولی به جهت قیمت گذاری،قیمت اعلام شده پایه هریک ایده شغلی با قابلیت اجرایی صرفا بوده وشامل مشاوره یا کوچ ایده شغلی نمی باشد.